Работно Време - 09:00 - 18:00
  • Обадете се Сега

    +359 888756220

  • Свържете се с нас чрез имейл

    jizetrequest@abv.bg

  • Contact

Столична Община - Район "Младост"
Обявление

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 22, ал.4, във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, чл. 4, ал. 1, т.3, чл. 8, ал.1, т.3 и чл. 10, ал.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на Административен съд – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. е издадена Заповед № РМЛ24-РД09-131/05.03.2023г. на Кмета на СО – район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Проект за ПУП-ИПРЗ в обхват на кв.3-А, нов УПИ VIII-76 „за ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.4082.76 по КККР, Район „Младост“ СО съгласно чл. 22, ал.4  от ЗУТ 

Представянето на проекта ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 12.03.2024г. от 17,30 часа.

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m2cb6d0870b5cf28fb3fafc708079877d ,

който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 25.03.2024г.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до  включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 28.03.2024г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

 https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf103d31da2ca8af85819c672af58d8d9 ,

който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 22.03.2024г.

Заповедта и проекта са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул. „Свето Преображение” № 1. Проектът  ще бъде публикувана най-малко 7 дни преди датата на представянето на  интернет страниците на Столична община – район „Младост“, Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община